Name of the Students of Class of 1996

 

1. Abhishek Singh

2. Chandan Chandra

3.Chandra Shekhar

4. Piyush Kumar

5. Vivek Kumar Singh

6. Shantanu Jha

7. Sanjeev Kumar

8. Kaushik Layek

9. Saurabh Mukherjee I

10. Manas Mandal

11. Saurabh Mukherjee II

12. Dhiren Singh

13. Anindya Sen

14. Rana Karmakar

15. Saibal Majumdar

16. Avinash Singh

17. Rohit Kumar

18. Naresh Singh

19. Swapneil Gautam

20. Ramya Dey

21. Swarup Sarkar

22. Sujoy Das

23. Saurabh Bhaduri

24. Apurva Prakash

25. Aniruddha Bose

26. Sarthak Gupta

27. Somak Das

28. Supratim Bose

29. Biswaroop Chakrabarty

30. Tarak Nath

31. Hitler Singh

32. Rajarshi Chatterjee

33. Sandeep Kumar

34. Deepu Singh

35. Ranjit Singh

36. Rajesh Singh

37. Biju Thongam

38. Sumit Biswas

39. Prandeep Kalita

40. Manish Vishal

41. Abhinav Kumar

42. Alok Pandey

43. Vikas

44. Amit Anand

44. Sheo Nath

45. Samir Kumar